Vejledning

Motivkategorier

De 23 motivkategorier er indgangen til billedbasen for den, der blot vil ”se billeder”.

Jernbanestednavn

Er navnet på f.eks. en station på en jernbanestrækning. Der benyttes jernbanernes officielle stednavne fra køreplaner, tariffer og internt instruktionsmateriale. Bemærk, at der som hovedregel benyttes nyeste navn eller stavemåde for det pågældende sted, mens stedet var i drift. Nyere stednavne og stavemåder fra efter jernbanens tid er ikke medtaget. Jernbanestednavnet vil oftest være identisk med det af kulturministeriets Stednavneudvalg fastsatte officielle stednavn, men undtagelser forekommer.

Vær ved søgning på jernbanestednavne opmærksom på, at for visse stednavne, f.eks. ”Århus”, vil første bogstav i navnet både kunne være et ”Å” og et ”Aa”, afhængigt af, hvad der var den senest anvendte stavemåde for det pågældende stednavn. Tilsvarende kan f.eks. ældre, nedlagte jernbanestednavne i ”København” være stavet: ”Kjøbenhavn” eller ”Kiøbenhavn”.

Et nummer i en parentes efter et jernbanestednavn; f.eks. ”København H (3.)”, indikerer, at stedet gennem tiden har haft forskellige geografiske placeringer og hvilken i rækken, billedet viser.

Andet jernbanestednavn

Andre, som hovedregel ældre jernbanestednavne eller stavemåder for det pågældende sted.

Sted-ID

Er jernbanestednavnets unikke ID-nummer.

Strækning

Alle billeder knyttet til en bestemt strækning vises, når man i feltet ”Søg” indtaster de første fire cifre i jernbanestednavnets sted-ID (se ovenfor) efterfulgt af en bindestreg (f.eks.: 0013- ). Det er indtil videre ikke muligt at søge efter steder og strækninger ud fra landkort.

Ved stednavne i strækningsangivelserne bruges altid de nuværende stavemåder og altid ”bolle-å”. Ældre stavemåder og ”dobbelt-A” bruges kun i de egentlige jernbanestednavne.

Land

Angiver hvilket nuværende land, billedet henhører under. Undtaget herfra er dog de tidlige jernbaner i de danske hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg. I filtreret søgning kan man med landets ISO-bogstavkode søge på billeder optaget i specifikke lande.

Transportselskab/operatør

Navnet på det transportselskab eller den operatør, billedet motivmæssigt henhører under. Hvis du kender styrelsesforkortelsen for det pågældende selskab, kan du finde billeder fra selskabet ved i feltet ”Søg” at indtaste forkortelsen; f.eks. DSB, indsat i en parentes: (DSB).

Infrastrukturforvalter

Navnet på det selskab, der forvalter strækningen/stedet på billedet, f.eks. ved en forpagtningsaftale.

Infrastrukturejer

Navnet på det selskab, der ejer strækningen/stedet på billedet, men som ikke nødvendigvis trafikerer strækningen som operatør.

Materieloperatør, litra og nr.

Styrelsesforkortelse, litra og enhedsnummer er anført ved ”portrætfotos” og detailfotos af rullende materiel.

Vognejer/materieladministrator

Den private ejer eller lejer af materielenheden på billedet.

Fartøj

Navnet på det skib, der ses på billedet, er anført ved ”portrætfotos” og detailfotos af fartøjet. Skibstyperne er kategoriseret som: D/F = Dampfærge; F/S = Fährschiff; H/F = Hjuldampfærge; H/S = Hjuldampskib; M/F = Motorfærge; M/S = Motorskib og HSC = High Speed Craft.

Fartøj driftsperiode

Den tidsperiode, som fartøjet på billedet har været i drift hos det pågældende rederi. Årstallet for fartøjets ophugning kan være anført i parentes.

Anslået motivdato

Motivets omtrentlige datering, når en præcis datering ikke er mulig.

Motivdato

Motivets datering.

Fotodato

Fotografiets datering.

Affotografering

Et ”A” angiver, at billedet er en affotografering af et ældre billede. Dateringen af det ældre billede vises i feltet ”Motivdato” eller ”Anslået motivdato”.

Fotograf

Ved fotografier er her anført navnet på fotografen, hvis dette kendes.

Delsamling

Danmarks Jernbanemuseums billedsamling består af mange delsamlinger. Her ses, hvilken delsamling, billedet stammer fra.

Scannummer

Det scanningsnummer, som billedet er registreret under hos Danmarks Jernbanemuseum.

Foto-nr.

Originalfotografiets nummer.

Format (cm)

Originalmaterialets format.

Målestok originalmateriale

Originalmaterialets målestoksforhold (ikke målfast på skærm eller print).